MR Het Erf

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:De School

Medezeggenschap (MR en GMR)

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR van Het Erf bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en medewerkers. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. De MR praat over verschillende onder- werpen mee.

Voor een aantal onderwerpen moet de school om advies of instemming van de MR vragen, voordat een besluit genomen kan worden. De MR werkt volgens een reglement en de wettelijke bepalingen rond medezeggenschap zijn vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).

In de MR worden onder meer de volgende onderwerpen besproken: schoolplan, vakanties, begroting, formatie, schoolgids, taken van de leerkrachten, besteding vrijwillige ouderbijdrage, etc. Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van diverse beleidsterreinen, zoals leerlingen- zorg, veiligheid, leeraanbod en welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld. De MR van Het Erf vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en de data worden bekendgemaakt in het Erfjournaal. Via berichten in het Erfjournaal, e-mails en een jaarverslag houdt de MR u op de hoogte van wat er besproken is. Als ouder kunt u ook agendapunten inbrengen.